Handelingen

Bankwet

Uit Wiki Munten en papiergeld

Bankwet, Nederlandse benaming voor de wet die het statuut en de taken van de Nederlandsche Bank als centrale bank regelt. Deze wet dateert van 1863 en verving het toen vigerende bankoctrooi. Hij werd herhaalde malen gewijzigd en uiteindelijk vervangen door de Bankwet van 23 april 1948.

Lit.: Jong, A. M. de, De wetgeving nopens De Nederlandsche Bank 1814-1958, Amsterdam 1960. Wetten Binnenlands Geldwezen, editie. Schuurman & Jordens, bew. Coppens, Zwolle 1979 (en latere aanv.).