Handelingen

Papiergeld

Uit Wiki Munten en papiergeld

Papiergeld noorwegen jorgen thor mohlen 089.jpg

papiergeld, geldsoort van de groep modern geld, behorend tot de categorie chartaal geld, nl. (papieren) biljetten waaraan een nominale waarde is toegekend. Als zodanig behoort papiergeld tot het fiduciair geld. Hoewel het zijn oorsprong vond in privaatrechtelijke waardepapieren als assignaties, promessen en wissels heeft papiergeld een publiekrechtelijk karakter, hetgeen de biljetten juist als geld kwalificeert.

Het wordt op drie manieren in omloop gebracht. Ten eerste door een al dan niet particuliere instelling (circulatiebank, staatsbank) die door middel van een door de overheid verleend bankoctrooi daartoe is gemachtigd. De aldus in omloop gebrachte biljetten, behorend tot de soort van het bankgeld, noemt men bankbiljetten. Zij worden door de staat als betaalmiddel aanvaard en kunnen de hoedanigheid van wettig betaalmiddel hebben.

Ten tweede door de staat zelf, in het bijzonder de minister van financiën, ten laste van de schatkist. Deze biljetten noemt men muntbiljetten of thesauriebiljetten. Zij behoren tot de soort van het staatspapiergeld en hebben steeds de hoedanigheid van wettig betaalmiddel.

Ten derde: papiergeld dat incidenteel door de lagere overheid (provincie, gemeente) in omloop wordt gebracht, de zogenaamde geldbons of noodbiljetten (noodgeld).

Papiergeld wordt traditioneel van speciaal papier vervaardigd. Teneinde de duurzaamheid van de biljetten te bevorderen, worden tegenwoordig ook synthetische grondstoffen bij de fabricage van papiergeld aangewend. Zie verder de geschiedenis van het papiergeld, particulier papiergeld, papiergeld uiterlijk en papierfabricage.

G.