Ga naar: navigatie, zoeken

Numismatische literatuur, nieuwste tijd

numismatische literatuur, nieuwste tijd,

7.0 algemeen

7.1 Nederland

7.1.1 Nederlandse koloniën en vestigingsplaatsen en hun rechtsopvolgers

7.2 België en Belgische Congo

7.3 Luxemburg

7.4 Duitsland

7.5 Frankrijk

7.5.1 Franse koloniën

7.6 Groot-Brittannië en Ierland

7.6.1 Engelse koloniën

7.7 Noord-Europa en de Baltische Staten

7.8 Midden- en Oost-Europa

7.9 Zuid-Europa


7.0 algemeen

Bruce, C.R., ed., Standard catalog of world paper money, Volume III, Modern issues 1961-1996, Iola 1996;

Cuhai, G.S., World paper money, modern issues, 1961-present, 19e editie, Iola WI, USA 2013;

Krause C.L., en C. Mishler, Standard catalog of world coins, 1801-1900,Iola WI, USA 1996, zie verder Krause-Mishler;

idem, Standard catalog of world coins, Iola, WI, USA, verschijnt (bijna) jaarlijks sinds 1972,vanaf 1997 alleen de munten sinds 1901;

Meij, J. de, en B. Poindessault, Répertoire des monnaies Napoléonides,Brussel/Parijs 1971;

Monestier, M., Bankbiljetten van de wereld, Amsterdam 1983;

Pick, A. en N. Shafer, Standard catalog of world paper money, vol. 2, General issues (18th-20th centuries), Iola 1994;

idem, Standard catalog of world paper money, vol. 3, Modern issues 1961- 1998, 5e ed., Iola 1999;

Schwan, C.F., en J.E. Boling, World War II Military Currency, Portage,Ohio 1978;

Toy, R.S., en C.F. Schwan, World War II Allied Military Currency, Portage,Ohio 1974.


7.1 Nederland

Geld van de koning-koopman, munten en biljetten van Willem I, 1815-1830,Brussel 1997;

Arkesteijn, N.L.M., Rotterdams papiergeld, in: Belastingen en Museum(1990) nr. 6;

idem, Het Dordtse papiergeld van 1795, De Beeldenaar (1988);

Barendregt, J., The Dutch money purge, the monetary consequences of German occupation and their redress after liberation, 1940-1952, Amsterdam1993;

Beek, M. van der, De muntslag ten tijde van koning Willem I, Utrecht 1997;

idem, De muntslag ten tijde van koning Willem II, Utrecht 1999;

Beek, M.L.F, van der, en A.A.J. Scheffers; De Nederlandse Munt te Brussel 1819 - 1830, instructies voor het personeel, Utrecht 1997;

Besier, L.W.A., Munt-kabinet van 's Rijks Munt te Utrecht, catalogus der gouden en zilveren speciën, geslagen in het tijdvak van het Bataafsch Gemeenebest, het Koningrijk Holland en het Fransche Keizerrijk 1795- 1813, voorafgegaan door eenige aanteekeningen omtrent de geschiedenis van den muntslag in dien tijd, Utrecht, 1885;

Bolten, J., Het Nederlandse bankbiljet en zijn vormgeving, met een lijst vande door de Nederlandsche Bank uitgegeven bankbiljetten, samengestelddoor P.J. Soetens, Amsterdam 1987;

idem, Het Nederlandse bankbiljet 1814-2002, vormgeving en ontwikkeling,met een catalogus door P.J. Soetens, bewerkt door J.J. Grolle enP. Koeze, Amsterdam/Leiden 1999;

Erp, R. van, Vergeefse jacht op "valsche zilverbons", Den Haag 1988;

Fase, M.M.G., e.a., red., Het Nederlandse bankbiljet in zijn verscheidenheid,Deventer 1986;

Grolle, J.J., Geschiedenis van het Nederlandse bankbiljet, Bussum 1991;

Hoof, F. van, Wanneer en waarom werden Hollandse dukaten geslagen in St. Petersburg? naar diverse publikaties van I.G. Spassky, Mechelen1985;

Jacobi, H., en B. van Beek, Geld van het koninkrijk, Amsterdam 1988;

Jong, A.M. de, De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864, 2 delen, Amsterdam1930;

Kooij, A.J., Catalogus van Nederlandse betaal- en reclamepenningen, Hilversum1985;

Lieftinck, P, Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen,'s-Gravenhage 1946;

Lucassen, J., Gids van de papier-geldverzameling van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, catalogus van de collectie tot circa 1850, met een bijdrage van J. Jonker over het Nederlandse kassierspapier,Amsterdam 1992;

Martens, C.H.J., Catalogus Nederlands Noodgeld mei 1940 in de collectie van het Belastingmuseum Prof. Dr. van der Poel Rotterdam, Rotterdam1983;

Mey, J. de, Nederlandse gemeentelijke en private noodbetalingsbonnen (1914), Brussel 1982;

Pol, A., Het Koninkrijk omgewerkt: Nederlandse munten veranderd in sieradenen gebruiksvoorwerpen, Nederlandse muntalmanak 1988-1989,Enschede 1988;

Schulman, J., Handboek van de Nederlandse munten 1795-1975, Amsterdam1975;

Stuurman, J., De kroon op de leeuw in het Nederlandse wapen, JMP(1996);

Toele, A, en H. Jacobi, Het Noodgeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945, Leiden 1996;

Trip, L.J.A., De Duitsche bezetting van Nederland en de financieele ontwikkelingvan het land gedurende de jaren der bezetting, RIOD Kleine Serie Geschriften nr. 1, 's-Gravenhage 1946;

Verkooyen, J.M.H.F.M., Catalogus van de plaatsvervangende biljetten van Nederland, Maastricht 1993;

idem, Catalogus van het Nederlands noodgeld van de Eerste Wereldoorlog en het interbellum, deel 1 Het noodgeld van Gemeenten, vluchtoorden en andere overheidsinstellingen, Maastricht 1994;

idem, deel 2 Het noodgeld van bedrijven en andere particuliere instellingen,Maastricht 1994.


7.1.1 Nederlandse koloniën, inclusief Indonesië

Arndt, E.H.D., Banking and currency development in South Africa (1652- 1927), Kaapstad 1928;

Arasaratnam, S., Merchants, Companies and Commerce on the Coromandel Coast 1650-1740, New Delhi (Oxford University Press) 1986;

Berg, N.P.van den, Bataviasche Bank-Courant en Bank van Leening 1746- 1794, Amsterdam 1870;

Boegheim, L.M.J., De aanmuntingen voor de Nederlandsche koloniën gedurendede Tweede Wereldoorlog in de USA, JMP (1993);

idem, Munten uit de Lombokschat, JMP (1996);

Bree, L. de, Gedenkboek van de Javasche Bank 1828 24 januari 1928, 2delen, Weltevreden 1930;

Bucknill, J., The coins of the Dutch East Indies, Londen 1931;

Codrington, H.W., Ceylon coins and currency, Studies on Sri Lanka series13, herdr. New Delhi 1989;

Elmpt, TEA. van, Surinam paper currency 1760-1975, Uithoorn 1997;

Engelbrecht, C.L., Money in South Africa, Kaapstad 1987;

Fabius, G.J., Het bankwezen in Nederlandsch West-Indië, Instituut voor economische geschriften nr. 2, Rotterdam 1917;

Gelder, E. van, De Japansche regeering, haar papieren betaalmiddelen uitgegeven in Nederlandsch-lndië, 1942-1945, Heerlen 1986;

Handjaja, S., red., Katalog Uang Kertas Indonesia 1782-1996, Indonesian paper money catalogue, Jakarta 1996;

Korte, J.P. de, De jaarlijkse financiële verantwoording in de Verenigde Oostindische Compagnie, Leiden 1984;

Lansen, A.J., Ondernemingsgeld (Plantation-Tokens), IJsselstein 1992;

Levius, H.P., Catalogue of South African paper money since 1900, Johannesburg1972;

Mevius, J., Catalogue of paper money of the V.O.C., Netherlands East Indies and Indonesia, from 1782 to 1981, Vriezenveen 1981;

Millies, H.C., Recherches sur les monnaies des Indigènes, 's-Gravenhage1871;

Netscher, E., en J.A. van der Chijs, Munten van Nederlandsch-Indië, Batavia1863;

Potting, C.J.M., De ontwikkeling van het geldverkeer in een koloniale samenleving, oostkust van Sumatra 1875-1938, Amsterdam 1997;

Scheffer, C.F., Het bankwezen in Indonesië sedert het uitbreken van de 2e W.O., Djakarta 1951;

Scholten, C, De munten van de Nederlandsche gebiedsdeelen overzee 1601-1948, Amsterdam 1951;

Soedradjat, W.S., red., Banknotes and coins from Indonesia 1945-1990, Jakarta1991;

Soest, J. van, Trustee of the Netherlands Antilles, a history of money, banking and the economy with special reference to the central Bank van de Nederlandse Antillen 1828-1978, Zutphen 1978;

Vissering, G., Muntwezen en circulatie-banken in Nederlandsch-Indië, Amsterdam1920;

idem, Het vraagstuk van de geldruimte in Nederland en de goudpolitiek vande Nederlandsche Bank, met bijlage Nederlandsch-Oost-Indië en degeld-exchange-standaard, Instituut voor economische geschriften nr. 1,Rotterdam 1917;

Weeren, H.P. van, en D. August, Revolutionary paper money of Indonesia 1945-1949, Leidschendam 1983;

Wieringen, A.G. van, Geschiedenis der belastingen in de kolonie Suriname,Rotterdam 1912 (met veel informatie over het kaartengeld);

Zaalberg, R., Oeang, ruil- en betaalmiddelen in Indië, catalogus bij de tentoonstelling,Arnhem 1999.


7.2 België en Belgische Congo

De fraaie frank, Belgische munten en biljetten sedert 1830, Brussel (NationaleBank van België) 1989;

Bogaert, L., Monnaies, essais monétaires, épreuves et refrappes du royaume de Belgique et du Congo, Brussel 1972;

Colaert, M., 150e anniversaire de la fondation de la Société Royale de Nu- mismatique de Belgique 1841-1991 = 150 jarig bestaan van het Koninklijk Belgisch Genootschap voor Numismatiek, Wetteren 1991;

Dupriez, C , Monnaies et essais monétaires du royaume de Belgique et du Congo Beige, 2 delen, 1949;

Grispen, A., Officiële munten, penningen, proefslagen en hun varianten van het Koninkrijk België, vanaf 1970 tot 1994, vervolg der catalogi van Charles Dupriez en Leon Bogaert - Monnaies officielies, médailles, essais et leurs variantes du Royaume de Belgique d partir de 1970 jusqu'en 1994, suite des catalogues de Charles Dupriez et de Leon Bogaert,Maaseik [1995];

Groote, H.L.V. de, De Antwerpse noodmunt van 1814, balansmakers enijkers te Antwerpen bij het einde van de achttiende en het begin van denegentiende eeuw, Vlaamse stam 10 (1974);

Janssens, V., De Belgische frank, anderhalve eeuw geldgeschiedenis, Brussel1975;

Keller A., en W. Ouchkoff, Le papier-monnaie belge de necessité de la guerre 1914-1918, Antwerpen 1952;

Keymeulen, A. van, en I. Suetens, Munten en eretekens van het koninkrijk België 1831-1976, Brussel 1977;

Lallemand, J., e.a., Catalogue des poinçons & matrices du musée de l'hotel des monnaies, 2 delen, Brussel 1977 en z.j.;

Logie, C., e.a., Het vorstenportret op munt en biljet 1830-1991, Brussel1991;

Maes, A., Belgium bank notes 1850-1974 and paper money of the colonies,Paper money of the 20th century, vol. 2, St. Louis, USA 1975;

Mey, J.R. de, Het Belgische papiergeld 1822-1989, Antwerpen 1989;

idem, Monnaies conventionelles et monnaies de necessité Belges (1815- 1940), Brussel 1981;

idem, Les billets communaux belges (1914-1919), drie delen, Brussel 1981;

idem, Le papier monnaie belge conventionel et de necessité 1940-1945,Brussel 1989;

idem, Le papier monnaie belge d'Outremer 1896-1963, Brussel 1976;

Moens, J.A., Le royaume de Belgique et l'Union Monetaire Latine (1865- 1925) / Het koninkrijk België en de Latijnse Muntunie (1865-1925), Sint-Niklaas 1976;

Morin, F., Monnaies de Belgique de 1832 a 1963, catalogue descriptif détaillé de toutes les monnaies ayant normalement circulé, en supplément: médailles commémoratives officielles - Munten van België van 1832 tot 1963, uitvoerig gedetailleerde kataloog van al de munten die normaal in omloop geweest zijn, als bijvoegsel: officiële herdenkingsmedalies,Boom 1964;

idem, Kataloog der Belgische bankbiljetten van 1900-1974, Boom 1974;

Morin, F., en P. Euckmans, Katalogus der belgischen munten van 1832 tot heden, katalogus der belgische bankbiljetten van 1900 tot heden, Antwerpen1998;

Philippen, J., Luister van de Belgische munten, Diest 1975;

Piot, C, Catalogue des coins, poincons et matrices de monnaies, médailles, jetons, sceaux, cachets et timbres, dressé en exécution de l'arrêté royal du 18décembre 1841, Brussel 1880;

Ramjoie, P., Die Abstempelung der deutschen Geldscheine in Ost-Belgien, die Geldumwechslung 1944-1945, Berlijn 1973;

idem, Die Münzen, Scheine, Medaillen, Marken und Zeichen des 19. und 20. Jahrhundert in deutschsprachigen Ostbelgien, Eupen z.j.;

Symes, P., The bank notes of Katanga, Canberra 1998;

Witte, A. de, Catalogue des poinçons et matrices du Musée de l'Hotel des Monnaies de Bruxelles, Brussel 1912.


7.3 Luxemburg

La BIL et sa monnaie dans l 'économie Luxembourgeoise depuis 1856, 140 ans de droit d'emission, Luxemburg (BIL) 1997;

Croisé, R., en R. Link, La législation monétaire du Grand-Duché de Luxembourg de 1815 a nos jours = Die Wahrungsgesetzgebung des Großherzogstums Luxemburg von 1815 bis heute, Luxemburg 1988;

Rockenbrod, F., e.a., La BIL et sa monnaie dans i'économie Luxembourgeoise,Luxemburg 1997;

Schneider, W., Catalogue illustré du papier-monnaie luxembourgeois 1856- 2002, Luxemburg 2000;

Weiller, R., Cent vingt-cinq ans de papier-monnaie Luxembourgeois,Luxemburg 1981;

idem, Les premiers emissions de la BIL, Luxemburg 1982.


7.4 Duitsland

Die Noten der Deutschen Bundesbank, Frankfurt am Main (Deutsche Bundesbank)1964;

Deutsches Papiergeld 1772-1870, Frankfurt am Main (Deutsche Bundesbank)1963;

Das Papiergeld im Deutschen Reich 1871-1948, Frankfurt am Main (DeutscheBundesbank) 1965;

Von der Baumwolle zum Geldschein, eine neue Banknotenserie entsteht,Frankfurt am Main (Deutsche Bundesbank) 1995;

Bender, P., Vom Taler zum Euro, der Deutsche Zollverein als Wegbereiter einer einheitlichen Reichswahrung, ein Vorbild für Europa, Hamburg1996;

Berghaus, P., Hansisches Geld in Westfalen, in: M. North, ed., Geldumlauf, Wahrungssysteme und Zahlungsverkehr in Nordwesteuropa 1300-1800, Beitrage zur Geldgeschichte der späten Hansezeit, Keulen/Wenen 1989;

Berghaus, P., e.a., Die Münzen der Grafen von Limburg, Assen/Munster1968;

idem, Abriß der westfälischen Münzgeschichte, Bd 1: Von den Anfängen bis zum Ende des alten Reiches, Düsseldorf [1983];

Dannenberg, H., red., Die deutschen Münzen der sächsischen und frankischen Lander, 6 delen, Berlijn 1876-1905, herdr. Aken 1967;

Dethlefs, G., Die Wiedertäufer in Münster, Münzen und Medaillen auf die Wiedertäufer in Munster, Munster 1986;

Felke, G., Die Goldprägungen der rheinischen Kurfürsten 1346-1478, Mainz, Trier, Köln, Pfalz, Berlijn 1989;

Fengler, H., Die Entwicklung der deutschen Geldscheine, Berlijn 1976;

idem, Numismatik und Wertpapiere, eine geldgeschichtliche Studie zur Entwicklung der deutschen Wertpapiere, Berlijn 1978;

Fillmann, H., en K. Lindmann, LPG-Geld, Katalog des innerbetrieblichen Verrechnungsgeldes der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und verwandter Ausgabestellen der Deutschen Demokratischen Republik, Sassenburg 1991;

Geiger, A., Das deutsche Grosznotgeld 1918-1921, Frankenthal 1998;

Grasser, W., Deutsche Münzgesetze 1871-1971, München 1971;

Hävernick, W., Die Münzen und Medaillen von Köln, Band 1, Keulen1935;

idem, Die deutschen Münzfunde der Zeit von 750 bis 1815, Hamburg 1976;

Hatz, G. Die Münzpragung der Brunonen, Wissenschaftliche Zeitschrift des Braunschweigischen Landesmuseums (1995);

Hess, W., Münzstätten, Geldverkehr und Markte am Rhein in ottonischerund salischer Zeit, Hochmittelalterliches Stadtewesen, Keulen/Wenen1982;

idem, Das rheinische Münzwesen im 14. Jahrhundert und die Entstehungdes kurrheinischen Münzvereins, Der Deutsche Territorialstaat im 14. Jahrhundert 1, Sigmaringen 1969;

Holzhauer, G., Barzahlung und Zahlungsmittelversorgung in militärisch besetzten Gebieten, Jena 1939;

Ilisch, P., Münzmeister in Deutschland 1400-1500, Later Medieval Mints, organisation, administration and techniques, the 8th Oxford symposium on coinage and monetary history, Oxford 1988;

idem, Die mittelalterische Münzprägung der Bischöfe von Münster, Munster1994;

Isenbeck, J., Das nassauische Münzwesen, Wiesbaden 1890;

Jaeger, K., e.a., Die Münzprägungen der deutschen Staaten vom Ausgang des alten Römischen Reiches bis zur Einführung der Reichswährung, 14delen, Basel 1966-1972;

idem, Die deutschen Reichsmünzen seit 1871, mit Pragezahlen und Bewertungen,Basel 1997;

Jesse, W., Münz- und Geldgeschichte Niedersachsens, Braunschweig 1952;

Kappelhof, A., Die Münzen Ostfrieslands, vom frühen 14. Jahrhundert bis 1628, Aurich 1982;

idem, Emder "Silbergulden" und "Löwentaler", ein Beitrag zur Münzprä-gung der Stadt Emden im 17. Jahrhundert, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 42 (1962);

Kalvelage, H., en H. Trippler, Die Münzen der Grafen, Herzöge und Großherzöge von Oldenburg, Osnabrück 1996;

Kasten, H., Währung und Reichskredietkassen in den besetzten Gebieten,Berlijn 1941;

Keiler, A., Deutsche Kleingeldscheine 1916-1922, 2 delen, (opnieuw bewerktdoor A. Piek en C. Siemsen), München 1975-1978;

idem, Das Notgeld von 1914, 2e druk, herdruk München 1976;

idem, Notgeld besonderer Art, herdruk München 1977;

idem, Das Notgeld der Inflation 1922, 2e druk, herdruk München 1976;

idem, Das Notgeld der Inflation 1923, (drie delen), herdruk München 1976;

idem, Das Notgeld der deutschen Währungsreform, 1947-1948, herdruk1977;

idem, Das Notgeld der Gefangenenlager, 1914-1918, Deutsches Reich, Österreich, Ungarn, herdruk 1976;

idem, Das wertbeständige Not geld (Goldnotgeld), 1923-1924, herdruk1976;

idem, Das Papiergeld der Deutschen Kolonien, Munster 1967;

Kennepohl, K., Die Münzen der Grafschaften Bentheim und Tecklenburg sowie der Herrschaft Rheda, Frankfurt am Main 1927;

idem, Die Münzen von Osnabrück, München 1938;

Kerkwijk, A.O. van, Munt van Knyphausen, te Utrecht geslagen, Amsterdam1914;

Kluge, B., Deutsche Münzgeschichte von der späten Karolingerzeit bis zum Ende der Salier (ca. 900 bis 1125), Sigmaringen 1991;

Krumbach, K.G., e.a., Aachener Münzen des Mittelalters, Aken 1995;

Meyer, C.-P., Das Geld-, Bank- und Währungswesen im ehemaligen deutschen Schutzgebiet Deutsch-Ostafrika, Aken 1996;

Noss, A., Die Münzen der Grafen und Herzöge von Kleve, München 1931;

idem, Die Münzen von Berg und Jülich-Berg, twee delen, München 1929;

idem, Die Münzen von Jülich, Mörs und Alpen, München 1927;

idem, Die Münzen und Medaillen von Köln, delen 2-4, Keulen 1913-1926;

Piek, A., Deutsche Länder- und Privatbanknoten, Geldscheine der Landesregierungen, Provinzialverwaltungen und Bezirksregierungen, 1872- 1948, Berlijn 1975;

idem, Papiergeld-Spezialkatalog Deutschland, 1874-1980, mit Nebengebieten und einer Übersicht über die klassischen deutschen Geldscheine,München 1982;

Posern-Klett, C.F. von, Münzstatten und Münzen der Städte und geistlichen Stifter im Mittelalter, Leipzig 1970;

Rittmann, H., Deutsche Geldgeschichte 1484 bis 1914, München 1975;

idem, Deutsche Geldgeschichte seit 1914, München 1986;

idem, Auf Heller und Pfennig, die faszinierende Geschichte des Geldes und der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, München 1976;

Rosenberg, H., Die Banknoten des Deutschen Reiches ab 1871, Regenstauf1994;

Schön, G., Kleiner Deutscher Münzkatalog 1996/97, Deutschlandteil jetzt mit Jaeger-Nummern; mit Österreich, Schweiz und Liechtenstein; ab 1871, Augsburg 1996;

Schöne, M.H., Das Papiergeld im besetzten Deutschland 1945-1949, Regenstauf1994;

Schulze, I., en W-G, Die fürstbischöflich-münsterschen Münzen der Neuzeit,Munster 1973.


7.5 Frankrijk

Belaubre, J., en E. Robert, Histoire de numismatique et monétaire de la France médiévale (de la période carolingienne a Charles VIII), Parijs1986;

Boudeau, E., Catalogue général illustré et a prix marqués en francs or de monnaies françaises (provinciales), Maastricht 1970;

Charlet, C. ed., Guide pratique des "réformations", refontes et mutations monétaires au temps de Louis XIV et de Louis XV (1689-1726), Parijs1997;

idem, Documents officiels pour servir a l'étude des monnaies du règne de Louis XIV, Ie temps de l'instabilité monétaire, réformations, refontes, mutations (1689-1715), Parijs 1997;

idem, Documents Officiels pour servir a l'étude des monnaies du règne de Louis XV (1715-1774), Parijs 1996;

idem, Documents officiels pour servir a l'étude des monnaies du règne de Louis XVI (1774-1792), Parijs 1996;

Ciani, L., Les monnaies royales françaises de Hugues Capet a Louis XVI,herdr. Maastricht 1973;

Daspre, M., Trois siècles de billets français, Parijs 1990;

Day, J., Monnaies et marchés au Moyen Age, Histoire économique et financière de la France, Parijs 1994;

Depeyrot, G., Monnaie et papier-monnaie pendant la Révolution (1789- 1803), Parijs 1996;

Diot, D., e.a., Le franc, argus des monnaies françaises 1795-1995, Parijs1995;

Droulers, F., Encyclopédie pratique d'histoire numismatique et monétaire royale, 1610-1792, 2 delen, Rouen 1989-1992;

idem, Répertoire général des monnaies de Louis XIII a Louis XVI (1610- 1792), Parijs 1998;

Duplessy, J., Les Monnaies françaises royales de Hugues Capet a Louis XVI (987-1793), 2 delen, Parijs/Maastricht 1988-1989;

idem, Les trésors monétaires médiévaux et modernes découverts en France,2 delen, Parijs 1985-1995;

Elias, E.R. D., The Anglo-Gallic coins, Parijs/Londen 1984;

Fayette, C, Les billets de la Banque de France 1800-2000, Nice 2000;

idem, C, Les billets français du XlXe siècle, Jard-sur-Mer 1990;

idem, Les billets français du vingtième siècle, Nice 1990;

idem, Les billets français du trésor, Nice 1996;

Flandreau, M., L'or du monde, La France et la stabilité du Système Monétaire International 1848-1873, Parijs 1995;

Gadoury, V., Monnaies françaises 1789-1998, 14e ed., Monaco 1999;

Gadoury, V, en R. Elie, Monnaies de nécessité françaises, 1789-1990,Monte-Carlo 1990;

Guitard, H., Vos billets de banque, Parijs 1963;

Habrekorn, R., Monnaies de nécessité, émissions locales françaises 1870- 1872, 1914-1918-1924, 1940, Parijs 1976;

Hanot, A, en P. Bourg, Billets de nécessité français, chambres de commerce, caisses d'épargne 1914-1924, Luxemburg 1985;

idem, Billets de nécessité français, comités locaux 1914-1918, Luxemburg1986;

idem, Billets de nécessité français, bons communaux 1914-1917, Luxemburg1980;

idem, Billets de confiance 1790-1793, catalogue, Luxemburg z.j.;

Houyez, R., Initiation aux monnaies de France, Parijs 1984;

Indrigo, J., Monnaies Françaises et Napoléonides 1799-1815, Parijs 1992;

Jacoud, G., Le billet de banque en France (1796-1803), de la diversité au monopole, Parijs 1996;

Lafaurie, L, Les monnaies des rois de France, 2 delen Parijs/Basel 1951-1956;

idem, Les assignats et les papier-monnaies émis par l'état au XVIIIe siècle,Parijs 1981;

Malafosse, R., en J. Duplessy, La numismatique des années de guerre 1939- 1945, Perpignan 1994;

Mazard, J. Histoire monétaire et numismatique contemporaine 1790-1967,2 delen, Parijs/Basel 1965-1967;

Muszynski, M., Les billets de la Banque de France, les emissions du Trésor,4e druk, La Roche-sur-Yon 1988;

Mey, J.R. de, Les monnaies du Cambresis, Brussel 1987;

idem, Les monnaies de Bourgogne, Brussel/Parijs 1973;

Mey, J.R. de, en B. Poindessault, Repertoire des billets de nécessité français (1914-1926), Brussel/Parijs 1978;

Pirot, J., Les billets des Chambres de Commerce, La-Roche-sur-Yon 1989;

Poey d'Avant, F., Monnaies féodales de France, 3 delen, Parijs 1858-1862;

Robert, C, Numismatique de Cambrai, Parijs 1861;

Saulcy, F. de, Recueil de documents relatifs à l'histoire des monnaies frappées par les rois de France depuis Philippe II jusqu'à François Ier, 4delen, Parijs 1879 (1), Caen 1888 (2), Macon 1887-1892 (3 en 4);

idem, Élements de l'histoire des ateliers monétaires du royaume de France depuis Philippe-Auguste jusqu'à François Ier inclusivement, Parijs 1877;

idem, Recherches sur les monnaies des dues héréditaires de Lorraine, Metz1841 (relatie met Gelre);

Sédillot, R., Le Franc, histoire d'une monnaie des origines à nos jours, Parijs1953;

Sombart, S., Catalogue des monnaies royales françaises de Francois Ier à Henry IV (1540-1610), Parijs 1997;

Spooner, F.C., L'économie mondiale et les frappes monétaires en France 1493-1680, Parijs 1956;

idem, The international economy and monetary movements in France, 1493-1725, Cambridge, MA 1972;

Vannier, J.-P., en C. Fayette, Les billets français du Trésor, Nice 1996;

Voûte, J.R., en H.J. van der Wiel, Les monnaies de la principauté d'Orange sous la maison de Nassau, Bussum 1997.


7.5.1 Franse kolonieën

Gadoury, V., en G. Cosuiné, Monnaies coloniales françaises 1670-1988,Monte-Carlo 1988;

Mazard, J., Histoire monétaire et numismatique des colonies et de l'Union française 1670-1952, Parijs 1953;

Muszynski, M., en M. Kolsky, Les billets de la Banque de I'Indochine, Parijs1996;

Zay, E., Histoire monetaire des colonies françaises d'après les documents officiels, Parijs 1892.


7.6 Groot-Brittannië en Ierland

Currency notes issued by the States of Guernsey, Guernsey (Guernsey StatesOffice) 1982;

Sylloge of coins of the British Isles, serie publicaties van collecties, zie:Smart, V.;

Bateson, J.D., Coinage in Scotland, Londen 1997;

Bradley, H.W., A handbook of coins of the British Isles, Londen 1978;

Brand, J.D., The English coinage 1180-1247, Money, mints and exchanges,Londen 1994;

Brooke, G.C., English coins, from the seventh century to the present day,derde editie, Londen 1966;

Byatt, D., Promises to pay, the first three hundred years of England notes,Londen 1994;

Dolley, M., Medieval Anglo-Irish coins, Londen 1972;

Douglas, J., Scottish bank notes, Londen 1975;

Dowle, A., en P. Finn, The guide book to the coinage of Ireland, from 995 AD to the present day, Londen 1969;

Duggleby, V., English paper money, Londen 1990;

Elmpt, T.F.A. van, British Armed Forces Special Vouchers, Uithoorn 1994;

Hewitt, V.H., en J.M. Keyworth, As good as gold, 300 years of British bank note design, Londen 1987;

Holmes, N., Scottish Coins, Edinburgh 1998;

Jones, T., 20th century Scottish banknotes, 3 delen, Carlisle 1984-1998;

Mackay, J. A., A history of modern English coinage, Henry VII to Elizabeth II, Londen/New York 1984;

McCammon, A.L.T., Currencies of the Anglo-Norman Isles, Londen 1984;

North, J.J., English hammered coinage, twee delen, 3e ed., Londen 1991 -1994;

Quarmby, E., Bank notes and banking in the Isle of Man 1788-1974, Londen1974;

Seaby Standard catalogue of British coins, vol. 1, Coins of England and the United Kingdom, Londen 1993 (eerste druk 1929, verschijnt bijna jaarlijks);

Sinclair, D., The pound, a biography, Londen 2000;

Smart, V., Sylloge of coins of the British Isles, Cumulative index of volumes,twee delen, Londen 1981-1992;

Sutherland, C.H.V., English coinage, 600-1900, Londen 1973;

Went, A.E.J., Irish coins and medals, Dublin 1978.


7.6.1 Engelse koloniën

Chaudhuri, K.N., The export of treasure and the monetary system, the trading world of Asia and the English East India Company 1660-1760,Cambridge 1978;

Chalmers, R., A history of currency in the British Colonies, Colchester,herdr. 1972;

Codrington, H.W, zie onder 7.1.1 Nederlandse Overzeese gebieden;

Levius, H.P., Catalogue of South African paper money since 1900, including emergency issues of the Anglo-Boer War and South-West African notes, Johannesburg 1972;

McCullough, A.B., Money and Exchange in Canada to 1900, Toronto/Charlottetown1984;

Millies, H.C., De munten der Engelschen voor den Oost-Indischen Archipel,Amsterdam 1852;

Pridmore, F., The coins of the British Commonwealth of Nations, 5 delen,Londen 1960-1980;

idem, Coins and coinages of the Strait Settlements and British Malaya 1786-1951, Londen 1968;

Vice, D., The coinage of British West-Africa and St. Helena 1684-1958,Birmingham 1983.


7.7. Noord-Europa en de Baltische staten

Hobson, B., Catalogue of Scandinavian coins, gold, silver and minor coins since 1534 with their valuations, Washington 1970;

Platbarzdis, A., Coins and Notes Estonia Latvia Lithuania, Stockholm1968.

Denemarken

Bendixen, K., Denmark's money, Kopenhagen 1967;

Hansen, L., Danmarks officielle pengesedler, official paper money of the kingdom of Denmark, Kopenhagen 1983;

Jensen, J.S., Danish coins from the 11th century from the Royal Collection of Coins and Medals, Kopenhagen 1995;

Jensen, U.B., Danish East India, trade coins and the coins of Tranquebar 1620-1845, Brovst 1997.

Estland

Ross, H., Lokal-, Privat- und Notgelder in Estland, Kirjastus 1994.

Finland

Alenius, E., Bank of Finland Security Printing House 1885-1985, Vantaa1985;

Rossi, R., The coins of Finland 1860-1956, Helsinki 1957;

Talvio, T., The Coins and Banknotes of Finland, Helsinki 1987.

Noorwegen

Høgli, A., en K. Sæthre, Norske pengesedler 1877-1999, Norwegian banknotes,Bergen 1999;

Skaare, K., Coins and coinage in Viking-Age Norway, the establishment of a national coinage in Norway in the XI century, with a survey of the preceding currency history, Oslo 1976.

Letland

Ducname, K., Nauda Latvija = Coins and Banknotes in Latvia = Geld in Lettland, Riga 1995 (drietalig: Lets, Engels en Duits).

Litouwen

Kubilas, A., World II War Russian-German occupations in Lithuania, Catalogue,Vilnius 1997 (waarin opgenomen papiergeld en waardebonnen);

Skrupskelis, E., red., Geld in Litauen in den Jahren 1915-1941, Vilnius1988;

Zweden

Ahlström, B., e.a., Sveriges mynt 1521-1977 = The coinage of Sweden,Stockholm 1976;

Matsson, G.O., ed., The monetary history of Sweden, a guide to the Swedish Coin Room, Stockholm 1964.


7.8 Midden- en Oost-Europa

Bosnië

Fritzinger, H., en V. Welzenbach, Papiergeld aus dem Krieg in Bosnien- Herzegowina 1992-1995 = Paper Money used during the War in Bosnia- Herzegowina = Papirninovac iz Rata u Bosni i Hercegovini, Regenstauf1996.

Bulgarije

Mishev, L., Bulgarian banknotes 1885-1974, Sofia 1982.

Hongarije

Huszar, L., Münzkatalog Ungarn, von 1000 bis heute (vert.: A. Pohl), München1979;

Pohl, A., Ungarische Goldgulden des Mittelalters (1325-1540), Graz 1974;

Rádóczy, G., en G. Tasnádi, Magyar papírpénzek 1848-1992, Boedapest1992 (drietalig: Hongaars, Engels en Duits).

Joegoslavië

Jelincic, Z., Paper money catalogue of Yugoslav countries, 2 delen, Ljubljana1988-1989;

Stojanovi_, Z., Das Papiergeld Serbiens und Jugoslawiens, Belgrado 1996(drietalig: Servisch, Duits en Engels).

Liechtenstein

Rittmann, H, Kleine Münz- und Geldgeschichte von Liechtenstein, Hilterfingen1977.

Oostenrijk

Dietzel, H., Dietzel Münzenkatalog Österreich ab 1848, mit Lombar dei und Venetien, mit Münzzeichen und Prägejahren, Jahrgang 1980, Braunschweig[1979];

Egg, E., Die Münzen Kaiser Maximilians I, Innsbruck 1971;

Egg, E., en W. Köfler, Sigmund der Münzreiche, der Herr des Talers, Hall1986;

Eypeltauer, T., Corpus Nummorum Regni Mariae Theresiae, die Münzprägungen der Kaiserin Maria Theresia und ihrer Mitregenten Kaiser Franz I. und Joseph II. 1740-1780, Basel 1973;

Hafner, W., Lexicon of Maria Theresien Taler 1780 - Lexikon Maria Theresien Taler 1780, Wenen 1984;

Herinek, L., Österreichische Münzprägungen, 3 delen, Wenen 1970-1984;

Jaeckel, P., Die Münzprägungen des Hauses Habsburg 1780-1918 und der Bundesrepublik Österreich 1918-1956, Basel 1956;

Meyerbeck, G., Das österreichische Not geld 1917 bis 1922, Vaduz 1987;

Pick, A, en R. Richter, Österreich Banknoten und Staatspapiergeld ab 1759, Berlijn 1972;

Richter, R., Notgeld Österreich, Lagergeld, Kriegsgefangenen-, Konzentrations-, Flüchtlings- und Interniertenlager in Österreich und der ehemaligen Donaumonarchie im 1. und 2. Weltkrieg sowie 1957 und Nebengebiete,Regenstauf 1997;

idem, Notgeld Österreich, Österreich-Ungarn 1914-1918, Regenstauf 1996.

Polen

Gumowski, M., Handbuch der polnischen Numismatik, Graz 1960;

Kokoci_sky, L., Pieniadz papierowny, paper money in Poland, Warschau1996;

Mikolajczyk, A., Einführung in die neuzeitliche Münzgeschichte Polens,Lodz 1988.

Roemenië

Coman, V., Katalog der Rumanischen Banknoten seit der Gründung des Rumanischen Staates (1859), Munster 1967.

Rusland (inclusief de Sovjet-Unie)

Harris, R.P, A guidebook of Russian coins, 1725 to 1982, Vriezenveen1983;

Kaim, R., Die altrussische Münzgeschichte und die Prägungen von 1350- 1700, twee delen, Hagen 1979-1980;

idem, Russische Numismatik, ein Handbuch und Typenkatalog von Peter dem Großen bis zur Gegenwart, Braunschweig 1968;

idem, Russland-Serie-Spezial, (de munten van 1801-1977, de proefmuntentot 1983), 7 delen, Hagen 1978-1984;

Kats, L.Z., en V.P. Malyshev, Encyclopedia of Russian paper money, dl. 1,St. Petersburg 1998 (in feite een catalogus);

Laurila, P., Soviet paper money 1895-1990, Tornio, Finland, z.j.;

Paatela, H., Czarist Russian paper money 1769-1917, Helsinki 1980;

Senkevich, D.A., State paper money of RSFSR and USSR 1918-1961, Moskou1989;

Spassky, I.G., The Russian monetary system, a historico-numismatic survey,transl. from the Russian by Z.I. Gorishina, rev. by L.S. Forrer, Amsterdam1967.

Tsjechoslowakije (inclusief Tsjechië en Slowakije)

Bajer, J., Czech and Slovak paper money 1993-1999, Praag 1999;

Sém, J.V., A catalog of Czechoslovak coins, Praag 1968.

Zwitserland

Cahn, E.B., en H.A., Das schweizerische Münzwesen, kurzgefaßte Münzgeschichte der Schweiz von der Antike bis zur Neuzeit, Thun 1976;

Divo, J.P., Münzkatalog Schweiz, 1850-1997, Bad Ragaz 1998;

idem, Die Taler der Schweiz, Zürich/Luzern 1966;

Divo, J.P., en E. Tobler, Die Münzen der Schweiz im 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert, 3 delen, Zurich 1969-1987;

Rivaz, M. de, Le billet de banque Suisse 1907-1997, Le-Mont-sur-Lausanne1997 (drietalig: Frans, Duits en Engels);

Schmieder, F., en G. Jaquenet, An illustrated history of Swiss coins and banknotes, Genève 1969.


7.9 Zuid-Europa

Cyprus

Pridmore, E, Modern coins and notes of Cyprus, Nicosia [1974].

Griekenland

Divo, J.-P., Modern Greek coins 1828-1968, a detailed description of every known Greek and Cretan coin from the time of Capodistrias until the present time, Zurich/Amsterdam 1969.

Italië, Kerkelijke Staat

Berman, A.G., Papal coins, a complete catalogue of the coins of the Popes from the Middle Ages to the Present, South Salem 1991;

Fratianni, M., en F. Spinelli, A monetary history of Italy, Cambridge 1997;

Gill, D., The coinage of Ethiopia, Eritrea and Italian Somalia, Garden City(NY) USA 1991.

Malta

Said, G., Malta coin, bank note and medal catalogue, Valetta 1982.

Monaco

Vos, R. de, History of monies, medals and tokens of Monaco 1640-1977,New York 1977.

Portugal

Siemsen, C, Das Notgeld Portugals 1917-1922, Berlijn 1973;

Vaz, J.F, Indo-Portugese money, Braga 1980.

San Marino

Loux, S.A.M. Ie, De munten van de republiek San Marino (1864-1938) en de staat Vatikaanstad (1929-1966), Amsterdam 1967.

Spanje

Calicó, E, en X., red., The Onza Main Book (the gold doubloon of eight), Spain, Provinces and Independent Republics of America, Counterstamps and Counterfeits 1611-1873, Barcelona 1986;

Graebber, K., Local paper money issued during the Spanish Civil War,Paper money of the 20th century 3, St. Louis, Missouri.

Terug naar numismatische literatuur