Handelingen

Groninger Ommelanden

Uit Wiki Munten en papiergeld

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Groninger Ommelanden, het gebied om de stad Groningen (Groningen, stad), bestaande uit Fivelgo, Hunsingo en Westerkwartier.

Het kende zelfbestuur en was alleen via verdragen met de stad Groningen verbonden.

Tijdens de opstand tegen Spanje hebben de Ommelanden zich, in tegenstelling tot de stad, bij de opstandelingen aangesloten. Zij maakten zich daarmee los van de stad, die zich weliswaar later ook bij de opstandelingen voegde, maar zich in 1580 weer met de Spaanse koning verzoende. Een uiting van het varen van een eigen koers door de Ommelanden was het oprichten van een eigen munthuis in 1579, te Appingedam. De Ommelanden, op de munten aangeduid als Friesland tussen Eems en Lauwers hebben daar op kleine schaal rozenobels, (rijks)daalders, stuivers en dubbele plakken (oorden) geslagen op naam van Philips II.

De aanwezigheid van Spanjaarden in de stad Groningen, die zich immers in 1580 weer met de Spaanse koning had verzoend, bracht de Staten van de Ommelanden ertoe uit te wijken naar Oost-Friesland.

Het Appingedamse munthuis werd eveneens verplaatst, eerst naar Gorinchem (1584-1585) en ver- volgens naar Culemborg (1589-1590). Zie voor de overige muntplaatsen in de Nederlanden de lijst muntplaatsen.

J.S.

Lit.: Schulman, M., De munten der Ommelanden, JMP (\9\5) 129-181.


  • Groninger Ommelanden, arendsrijksdaalder, (1584 - 1585), zilver, geslagen te Gorinchem.
  • Groninger Ommelanden, daalder, (1579), zilver, geslagen te Appingedam.
  • Groninger ommelanden uniemunten rozenobel 1579.jpg