Handelingen

Revaluatie

Uit Wiki Munten en papiergeld

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

revaluatie, herwaardering (meestal in de betekenis van opwaardering, in tegenstelling tot devaluatie) van de door de overheid vastgestelde waarde van de munteenheid.