Ga naar: navigatie, zoeken

Legitimatiepenning

legitimatiepenning, penning waarmee de drager zich kan legitimeren, onder andere gebruikt door de politie, marechaussee, inlichtingendiensten, pers (perspenning) en medici.

In Nederland heeft de kondschapsdienst van de inlichtingendienst rond 1910 eenzijdige bronzen afslagen van de gulden van Willem I type 1816 gebruikt, met op de gladde kz een getal. Ook de penningen van het Amsterdamse Collegium Medicum uit het einde van de 17e eeuw kunnen als legitimatiepenning beschouwd worden omdat de drager op vertoon toegang kreeg tot de Hortus Medicus te Amsterdam.